website element
link gekopieerd

Algemene voorwaarden

Lees de onderstaande algemene voorwaarden zorgvuldig. Ze geven inzicht in de verantwoordelijkheden en rechten bij het gebruik van de dienstverlening van DogsIncluded. 

DogsIncluded, verleent deze diensten aan haar klanten onder de voorwaarde dat een gebruiker van de website de voorwaarden gelezen heeft en hiermee instemt. 

Als u dit niet doet kunt u geen rechten ontlenen aan het gebruik van de site en kan DogsIncluded op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden.

 

DogsIncluded

DogsIncluded, treedt op als intermediair en informeert en bemiddelt in samenwerking met diverse partners bij de totstandkoming van een tijdelijke huurovereenkomst tussen potentiële huurders van vakantieaccommodaties en de aanschaf van aan vakantie gerelateerde producten en diensten voor de hond.

Partners

Partners zijn de partijen wiens diverse accommodatietypen, producten voor honden en vakantiegerelateerde diensten worden aangeboden. De huur-, aankoop- en leveringsvoorwaarden van onze partners worden op de toepasselijke plaats op de website van DogsIncluded getoond zodat de klant altijd voorafgaand aan de aanschaf van producten of diensten hiervan kennis kan nemen.

Voorwaarden accommodatiehuur

De huurvoorwaarden van onze partners zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de klant en de aanbieder.

Huisregels

Naast de huurvoorwaarden zijn op het huurcontract toepasselijk de huisregels zoals de verhuurder deze heeft vastgesteld.

Aankoop- en leveringsvoorwaarden

De aankoop- en leveringsvoorwaarden van onze partners zijn van toepassing op de aanschaf van de producten die getoond worden op de website van DogsIncluded.

1. Bemiddeling door DogsIncluded

DogsIncluded bemiddelt in samenwerking met diverse partners bij de totstandkoming van een tijdelijke huurovereenkomst tussen potentiële huurders van vakantieaccommodatie en de aanschaf van aan vakantie gerelateerde producten voor de hond. DogsIncluded is bij de totstandkoming van hieruit voortvloeiende overeenkomsten uitdrukkelijk geen partij.

DogsIncluded informeert haar klanten over accommodaties, producten, prijzen, voorwaarden en overige onderwerpen die voor de totstandkoming van de (huur)overeenkomst van belang zijn.

Na reservering van een accommodatietype of aanschaf van een product verzendt DogsIncluded aan de klant per e-mail een bevestiging van de boeking, reservering of aanschaf. De verdere afwikkeling komt tot stand in samenwerking met onze partners. Klanten van DogsIncluded zullen mede door onze partners op de hoogte worden gehouden van de verdere procedure.

DogsIncluded heeft haar partners uiteraard zorgvuldig gekozen maar heeft geen invloed op de kwaliteit van de geleverde diensten. In geval van klachten zijn hiervoor de voorwaarden van de desbetreffende partner van toepassing. Uiteraard zal DogsIncluded in geval van conflicten ook een bemiddelende rol op zich nemen.

DogsIncluded brengt bij haar klanten geen extra kosten in rekening voor haar diensten.

DogsIncluded werkt met hoge beveiligingsstandaarden en garandeert de privacy van haar klanten.

2. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst tot reservering, boeking of aanschaf via de DogsIncluded website, komt tot stand door ontvangst van onze bevestiging bij de desbetreffende partner. Met inachtneming van de ontbindende voorwaarde dat DogsIncluded (namens de partner), de klant binnen 7 werkdagen bericht dat de reservering, boeking of aanschaf geweigerd wordt.

3. Verplichtingen partners

Partners stellen aan de klant onder hun voorwaarden hun diensten ter beschikking aan de klant en dragen zorg voor een goede afwikkeling van de overeenkomst. Daarnaast zorgen zij voor de eventuele klachtenafhandeling en het beantwoorden van specifieke vragen die gerelateerd zijn aan hun dienstverlening in het geval dat DogsIncluded hiernaar moet verwijzen.

4. Verplichtingen klant

Klanten hebben bij het gebruik van de website van DogsIncluded kennis genomen van de algemene voorwaarden van DogsIncluded en stemmen derhalve in met het hierin gestelde.

Klanten dienen voor het bevestigen van een overeenkomst ervoor zorg te dragen dat zij op de hoogte zijn van de geldende voorwaarden van een partner.

Klanten zijn er zelf voor verantwoordelijk dat zij bij vertrek in het bezit zijn van de benodigde documenten, voor zowel de klant zelf als de meereizende hond(en), zoals een geldig (honden)paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en mogelijk andere vereiste invoerdocumenten voor het land van bestemming.

Klanten dienen desgewenst zorg te dragen voor een reisverzekering en een annuleringsverzekering.

Klanten betalen aan DogsIncluded of aan haar partners de huursom of aanschafprijs van een product, alsmede de vergoeding voor aanvullende door verhuurder te leveren diensten, binnen de op de factuur aangegeven betaaltermijn.

In geval van de huur van een accommodatietype dragen huurders gedurende de huurperiode de goede zorg voor het huurobject en is aansprakelijk voor eventuele schades veroorzaakt gedurende het verblijf. De verzekering van dergelijke schades valt onder de verantwoordelijkheid van de huurders.

Huurders zijn verplicht het huurobject in schone staat achter te laten, tenzij anders wordt overeengekomen. Huurders zijn gehouden tot vergoeding van extra schoonmaakkosten - dit kan ook worden verrekend met eventuele borg - wanneer het huurobject door verhuurder of een door hem ingeschakelde derde niet schoon wordt bevonden.

De accommodatiebeschrijving vermeldt het maximaal toegelaten aantal personen en honden per accommodatie. Dit aantal mag in geen geval overschreden worden, mits dit niet uitdrukkelijk (schriftelijk) is overeengekomen met DogsIncluded of de desbetreffende partner. Anders wordt bij overschrijding de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd. Huurder blijft in het voorkomende geval de volledige reissom verschuldigd, zulks uit hoofde van schadevergoeding c.q. vergoeding (huur) voor het reeds genoten huurgenot. Huurder heeft in dit geval geen aanspraak op restitutie van reeds betaalde bedragen.

5. Betalingscondities

DogsIncluded factureert aan huurders van accommodatie de huursom, vergoeding voor aanvullende diensten en de reserveringskosten. In voorkomende gevallen zal facturering geschieden door de partners. Indien facturering door een partner geschiedt zal dit in het aanschaf of boekingsproces vermeldt worden. Uiteraard zijn in dit geval de betalingscondities en voorwaarden van de desbetreffende partner van toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om hiervan kennis te nemen voordat tot aanschaf wordt overgegaan.

Bij de totstandkoming van overeenkomsten dienen in bepaalde gevallen aanbetalingen te worden gedaan. De hoogte hiervan zal, wanneer van toepassing, gemeld worden in de bevestiging van de boeking, reservering of aanschaf.

De betaling van de reissom of het product dient op de gestelde termijn worden voldaan. Bij niet tijdige betaling wordt de klant door DogsIncluded of de desbetreffende partner schriftelijk of telefonisch hierop gewezen. De klant heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd. In geval van de reservering of boeking van een accommodatie behoudt DogsIncluded of de desbetreffende partner het recht om de verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de hiertoe opgenomen bepalingen van DogsIncluded of de desbetreffende partner van toepassing en worden de annuleringskosten gefactureerd of eventueel reeds betaalde gelden met de annuleringskosten verrekend. De prijzen van producten en gereserveerde diensten (extra services) kunnen conform de voorwaarden van de partners worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend.

Indien een overeenkomst tot reservering gesloten wordt met een hotel partner kunnen credit card gegevens en andere essentiële details aangaande de reservering doorgegeven worden aan het hotel. Indien een klant met een credit card wenst te betalen stemt die er derhalve in toe dat deze gegevens worden doorgeven aan het hotel van keuze. Kijk voor de bescherming van persoonlijke data door DogsIncluded onder de knop ′Privacy′ in de onderste grijze balk op de website.

Buitenlandse valuta is onderhevig aan waardewijzigingen en DogsIncluded kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuratesse van de valutaberekeningen.

Klanten die in verzuim zijn, zijn naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten kosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

6. Wijziging en annulering

Wijzigingen in overeenkomsten zijn alleen mogelijk nadat daarover tussen de klant, DogsIncluded en desbetreffende partner overeenstemming is bereikt. In geval van de huur van een accommodatietype kan de huurder te allen tijde de reisovereenkomst annuleren of wijzigen op voorwaarde dat dit schriftelijk bekend gemaakt wordt aan DogsIncluded en de desbetreffende partner. Mogelijk zijn hieraan kosten verbonden.

Een annulering of wijziging geschiedt kosteloos indien wordt voldaan aan de hiertoe gestelde bepalingen van DogsIncluded of de partner. Deze bepalingen worden op de website vermeld en het is de verantwoordelijkheid van de klant hiervan kennis te nemen voordat tot aanschaf wordt overgegaan.

7. Aansprakelijkheid

Aan de getoonde informatie en foto′s op de DogsIncluded website kunnen geen rechten worden ontleend. In dit kader wijzen wij u ook graag op de inhoud van onze Disclaimer.

DogsIncluded kan jegens huurders of kopers op generlei wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitvoering van de (huur)overeenkomst of welke daarmee samenhangende verplichting ook. DogsIncluded is derhalve niet aansprakelijk voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken partner(s), noch voor de juistheid van de door deze partner(s) verstrekte informatie of fotomateriaal getoond op de DogsIncluded website.

DogsIncluded is jegens huurder of koper niet aansprakelijk voor kennelijke fouten en/of vergissingen op de site of in enige berichtgeving richting de gebruiker van de website.

Indien en voorzover DogsIncluded jegens huurder of koper al aansprakelijk is uit welke hoofde ook, is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het boekingsbedrag of bemiddelingsfee waarop de partner jegens DogsIncluded aanspraak heeft.

Aansprakelijkheid t.a.v. overige producten of diensten Ook voor andere producten en/of diensten die DogsIncluded aanbiedt (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, de PrikAlert), kan DogsIncluded nooit aansprakelijk worden gesteld. Derhalve ligt de eindverantwoordelijkheid voor het voldoen aan alle wettelijke bepalingen t.a.v. (invoer)regels van het land van bestemming bij de huurder en/of bezoeker van deze website.

8. Klachten/meldingsplicht/geschillen

Klanten dienen eventuele klachten en/of opmerkingen betreffende de overeenkomst onmiddellijk aan zowel DogsIncluded als de desbetreffende partner schriftelijk te melden.

Afhandeling van klachten bij aanschaf, boeking of reservering van een accommodatietype of product geschiedt conform de voorwaarden van de desbetreffende partner.

Klachten die ontstaan uit nalatigheid van de klant (bijvoorbeeld geen kennis nemen van de voorwaarden van partners, verzuim in het doorgeven van de juiste gegevens, e.d.) of overige situaties buiten de invloedssfeer van DogsIncluded of haar partners (zoals het missen van aansluitingen, het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen e.d.) vrijwaart DogsIncluded en haar partners van acceptatie van een klacht of welke vorm van restitutie ook.

In geval van klachten die optreden tussen de klant en een partner heeft DogsIncluded op verzoek van de klant of partner een bemiddelende rol en zal de belangen van beide partijen afwegen en een voorstel richting beide partijen doen dat DogsIncluded, de klacht in acht nemende, redelijk acht.

Klachten of opmerkingen die voortvloeien uit de dienstverlening van DogsIncluded zullen direct door DogsIncluded in behandeling genomen worden. De klant ontvangt hiervan binnen 24 uur een bevestiging. De klacht zal zo spoedig mogelijk worden onderzocht en er zal binnen 3 weken na melding van de klacht contact worden opgenomen met de klant om te komen tot een passende regeling.

Indien geen overeenstemming betreffende de klacht wordt bereikt, staat het zowel de klant als DogsIncluded vrij om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Rotterdam. Op alle geschillen tussen verhuurder en huurder is Nederlands recht van toepassing.

9. Wettelijke bepalingen

Deze overeenkomst is onderworpen aan de Nederlandse wet. U verklaart hierbij toe te stemmen onderworpen te zijn aan de jurisdictie van Nederlandse rechtbanken in alle conflicten die onverhoopt kunnen ontstaan uit het gebruik van deze website.

10. Aanpassing van de voorwaarden

DogsIncluded behoudt zich het recht voor de voorwaarden waaronder deze site wordt aangeboden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen.

website element
Loading...